• b9b8-最好的免费学习资料站!请记住我们的网址:www.b9b8.com
您当前位置: b9b8学习网知识频道诗词诗歌唐前诗词鉴赏诗经_《谷风》赏析 翻译

诗经_《谷风》赏析 翻译

日期:11-07 23:00:03|b9b8学习网| http://www.b9b8.com |唐前诗词鉴赏|人气:874

诗经_《谷风》赏析 翻译,本站还有更多关于唐前诗词鉴赏,唐前诗词鉴赏大全相关的资料。www.b9b8.com

习习谷风,以阴以雨。黾勉同心,不宜有怒。
采葑采菲,无以下体。德音莫违,及尔同死。
行道迟迟,中心有违。不远伊迩,薄送我畿。
谁谓荼苦,其甘如荠。宴尔新昏。如兄如弟。
  泾以渭浊,湜湜其沂沚。宴尔新昏,不我悄以。
毋逝我梁,毋发我笱。我躬不阅,遑恤我后。
就其深矣,方之舟之。就其浅之,泳之游之。
何有何亡?黾勉求之。凡民有丧,匍匐救之。
  不我能慉,反以我为雠。既阻我德,贾用不售。
  昔育恐育鞠,及尔颠复。既生既育,比予于毒。
我有旨蓄,本以御冬。宴尔新昏,以我御穷。
有洸有溃,既诒我肄。不念昔者,伊余来墍。

   赏析:

      本诗描写一个遭受丈夫遗弃的妇女的不幸命运,表达了对喜新
   厌旧、背信弃义的男子的怨恨,同时也表示内心一种惋惜。诗以谷
   风起兴,追述了往日生活,对了今日的遭遇,诉说了内心的痛苦和
   无奈。主要采用对比手法,有男女主人公的对比,正是在对比中突
   出了鲜明的性格和深长的感情。


如果觉得诗经_《谷风》赏析 翻译不错,可以推荐给好友哦。
本文Tags: 诗词诗歌 - 唐前诗词鉴赏,唐前诗词鉴赏大全

相关唐前诗词鉴赏搜索

+评论

☉本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!

联系本站 - 教案中心 - 试题下载 - 教学反思 - 句子大全 - 收藏本站 - 文章阅读 - 全站地图 - 热门专题