• b9b8-最好的免费学习资料站!请记住我们的网址:www.b9b8.com
您当前位置: b9b8学习网知识频道句子大全名言警句励志格言——口德

励志格言——口德

日期:11-07 22:56:31|b9b8学习网| http://www.b9b8.com |名言警句|人气:201

励志格言——口德,本站还有更多关于名言警句,读书名言警句,名人名言警句,学习名言警句,励志名言警句相关的资料。www.b9b8.com
励志格言
〈八〉口德
恶言不出口,苛言不留耳,口者,关也;
舌者,机也;出言不慎,驷马难追。
不知而说,是不聪明;
知而不说,是不忠实。
君子言简而实,
小人言杂而虚。
赠人以言,重于珠玉;
伤人以言,甚于刀剑。
开口讥诮人,不惟丧德,亦足丧身。
言语之恶,莫大于造诬。
行事之恶,莫大于苛刻。
心术之恶,莫大于阴险。
语言切勿刺人骨髓,
戏谑切勿中人心病。
良药苦口利于病,
忠言逆耳利于行。
快乐之时说话,没信用的多;
愤怒之时说话,失礼节的多。
面责人之短,人虽不悦,未必深恨。
背地言其短,令人不悦,怀恨甚深。
不必说而说,是多说,多说易招怨;
不当说而说,是瞎说,瞎说易惹祸。
君子一言当百,小人多言取厌,
虚言取薄,轻言取侮。
对失意者,莫谈得意事;
处得意日,莫忘失意时。
喜闻过者,忠言日至;
恶闻过者,谀言日增。
言不可轻说,若说话更改,不如不说;
言不可轻诺,若应诺更改,不如不诺。
所以一言半诺,俱宜谨慎为要。
有道德、信义、智谋者,必不多言;
惟小人、狂人、妄人者,必会多言。
言不中理,不如不言,
一言不中,千言无用。
口舌祸之门,灭身之斧也。
与善人言,暖如布帛。
伤人之言,痛如刀割。
刀疮易好,恶言难消。
口是伤人斧,言是割舌刀。
闭口深藏舌,安身处处好。
得人善言,如获金珠宝玉。
见人善言,美于诗赋文章。
听人善言,乐于钟鼓琴瑟。

如果觉得励志格言——口德不错,可以推荐给好友哦。
本文Tags:励志格言   句子大全 - 名言警句,读书名言警句,名人名言警句,学习名言警句,励志名言警句

+评论

☉本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!

联系本站 - 教案中心 - 试题下载 - 教学反思 - 句子大全 - 收藏本站 - 文章阅读 - 全站地图 - 热门专题